Đánh giá độ cạnh tranh của keyword

Bài viết này sẽ hướng dẫn đánh giá về độ cạnh tranh của keyword từ đố giúp các nhà quản trị website tối ưu hóa website của mình một cách khoa học và hiệu quả hơn

 

Độ cạnh tranh của từ khóa được chia thành 7 cấp độ như sau:

- Độ khó từ 0 – 15% | Cạnh tranh 1
(tối ưu hóa trong trang để đạt được vị trí cao).
- Độ khó từ 16 – 30% | Cạnh tranh 2
(tối ưu hóa trong trang tốt và xây dựng một ít liên kết).
- Độ khó từ 31 – 45% | Cạnh tranh 3
(tối ưu hóa trong trang tốt và xây dựng liên kết trung bình).
- Độ khó từ 46 – 60% | Cạnh tranh 4
(tối ưu hóa trong trang cực tốt và xây dựng liên kết mạnh).
- Độ khó từ 61 – 75% | Cạnh tranh 5
(tối ưu hóa trong trang cực tốt, lịch sử thành lập tốt và xây dựng liên kết cực mạnh).
- Độ khó từ 75 – 90% | Cạnh tranh 6
(lịch sử thiết lập cực tốt, liên kết cực mạnh và áp đảo)
- Độ khó từ 91% trở lên | Cạnh tranh 7.
 
Các yếu tố để xác định độ cạnh tranh của từ khóa
(1). CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa
(2). Số lượt tìm kiếm từ khóa của tháng trước
(3). Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép
(4). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle
(5). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle
(6). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor
(7). Chỉ số sức mạnh trunh bình của các trang thuộc top 10 cho từ khóa
 
(1). CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa * 100) / CPC trunh bình của Google Adwords cho từ khóa có giá trị cao nhất
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì từ khóa “search engine optimization” có giá trị CPC trung bình cao nhất.
 
(2). Số lượt tìm kiếm của từ khóa tháng trước
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Số lượt tìm kiếm của từ khóa tháng trước * 100) / Số lượt tìm kiếm của từ khóa “hot” nhất của tháng trước
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi từ Google Insight for Search thì từ khóa “phim” được tìm kiếm nhiều nhất
 
(**) Sử dụng Google Keyword Tool để xác định số lượt tìm kiếm tháng trước cho từ khóa
(***) Nếu số lượt tìm kiếm không thể xác định thì giá trị = 1
 
(3). Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa “hot” nhất trong ngoặc kép
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì từ khóa “it” có số kết quả nhiều nhất
 
 
(4). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle cho từ khóa * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle cho từ khóa “hot” nhất
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì từ khóa “it” có số kết quả nhiều nhất
 
 
 
 
(5). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle cho từ khóa * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle cho từ khóa “hot” nhất
[I]Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì từ khóa “it” có số kết quả nhiều nhất
 
 
(6). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor
Hệ số: x1
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Tống số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor cho từ khóa * 100) / Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor cho từ khóa “hot” nhất
Theo khảo sát hiện tại của chúng tôi thì từ khóa “it” có số kết quả nhiều nhất
 
 
(7). Chỉ số sức mạnh trung bình của các trang thuộc top 10 cho từ khóa
Hệ số: x3
Đơn vị tính: %
Cách tính: = (Chỉ số sức mạnh của trang top 1 + Chỉ số sức mạnh của trang top 2 + … + Chỉ số sức mạnh của trang top 10) / 10
 
(**) Có thể rút ngắn thời gian = (Chỉ số sức mạnh của trang top 1 + Chỉ số sức mạnh của trang top 10) / 2 hoặc (Chỉ số sức mạnh của trang top 1 + Chỉ số sức mạnh của trang top 5 + Chỉ số sức mạnh của trang top 10) / 3
 
Vậy Độ khó từ khóa = ((1) * 1 + (2) * 1 + (3) * 1 + (4) * 1 + (5) * 1 + (6) * 1 + (7) * 3) / 9
 
Ví dụ:
 
Từ khóa cụ thể: “dich vu seo”
 
(1). CPC trung bình của Google Adwords cho từ khóa
 
= (1,000 * 100) / 151,938 = 0.66%
 
(2). Số lượt tìm kiếm của từ khóa tháng trước
 
= (1 * 100) / 55,600,000 = 1.8%
 
(3). Tổng số kết quả tìm kiếm từ khóa trong ngoặc kép
 
= (4,800,000 * 100) / 6,080,000,000 = 0.08%
 
(4). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh allintitle
 
= (1,870 * 100) / 171,000,000 = 0.001%
 
(5). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh intitle
 
= (17,600 * 100) / 171,000,000 = 0.01%
 
(6). Tổng số kết quả tìm kiếm với câu lệnh inanchor
 
= (1,060,000 * 100) / 5,390,000,000 = 0.02%
 
(7). Chỉ số sức mạnh trung bình của các trang thuộc top 10 cho từ khóa
 
Top 1 = 29.90%
 
Top 10 = 24.94%
 
—> Chỉ số sức mạnh trung bình của các trang top 10 = (29.90 + 24.94) / 2 = 27.42%
 
Như vậy độ khó của từ khóa “dich vu seo” thuộc Cạnh tranh thấp và để đạt được top 10 chúng ta phải cần tối ưu hóa trong trang tốt và xây dựng 1 số lượng liên kết không quá lớn.
VI
  • Bình luận của bạn
  •  
FACEBOOK