Biến trong Javascript

 

Biến là gì?? Khi làm quen với ngôn ngữ lập trình, bạn sẽ phải làm việc rất nhiều với các thuật ngữ như: biến, hàm, giá trị, lệnh. Mình sẽ giải thích sơ qua 4 thuật ngữ này để bạn dễ hình dung: Lệnh: Thực hiện các tính toán giá trị, điều khiển chương trình  Hàm: Một hàm bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh, khi được gọi, hàm sẽ thực thi các lệnh và trả về kết quả của biến. Biến là nơi lưu trữ giá trị của biến khi được khởi tạo, hoặc giá trị của hàm sau khi đã được thực thi. …

Biến là gì??

Khi làm quen với ngôn ngữ lập trình, bạn sẽ phải làm việc rất nhiều với các thuật ngữ như: biến, hàm, giá trị, lệnh. Mình sẽ giải thích sơ qua 4 thuật ngữ này để bạn dễ hình dung:

  • Lệnh: Thực hiện các tính toán giá trị, điều khiển chương trình
  •  Hàm: Một hàm bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh, khi được gọi, hàm sẽ thực thi các lệnh và trả về kết quả của biến.
  • Biến là nơi lưu trữ giá trị của biến khi được khởi tạo, hoặc giá trị của hàm sau khi đã được thực thi. Biến được định nghĩa bằng tên bến. Ví dụ biến a, biến b…

Ví dụ kiểu thực tế

Bạn ra lệnh cho anh A (Lệnh) làm công việc B nào đó (Thực hiện hàm), sau khi anh A thực hiện công việc thu được kết quả C (Money chẳng hạn :D ), bạn tạm thời đem Money cất vào két D (Lưu giá trị vào biến), Lúc này D được coi là biến, khi  cần thì mở két lấy ra dùng(Giá trị biến được sử dụng – truy cập biến).

Biến trong Javascript

Tên biến trong JavaScript phải bắt đầu bằng chữ  hoặc dấu gạch dưới. Các chữ số có thể sử dụng sau ký tự đầu tiên.

Ví dụ:

1 number = 10;
2 _number = 10;
3 number1 = 10;

Biến sau sẽ không hợp lệ: 1number (Vì bắt đầu bằng số)

Phạm vi của biến trong Javascript:

  • Biến toàn cục: Có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình Javascript.
    được khai báo như sau :
1 x = 0
  • Biến cục bộ:  Chỉ được truy cập trong phạm vi hàm mà nó khai báo. Biến cục bộ được khai báo trong một hàm với từ khoá var như sau:
1 var x = 0;

Biến được khai báo có thể có giá trị khởi đầu hoặc không

Ví dụ:

1 var x;
2 var y = 10

 

 

VinaInfotech
  • Bình luận của bạn
  •  
FACEBOOK